خوشبخت تر # ردیف


خوشبخت تر

درخواست حذف این مطلب
اگه بگم بعد از مرگ برادرم هزار بار از خدا در خواست مردن دروغ نگفتم
و همش گفتم خدایا منو بکش
تصمیم گرفتم به این جمله تغییرش بدم :خدایا خوشبخت ترم کن.