ضعف # ردیف


ضعف

درخواست حذف این مطلب

خیلی خیلی احساس ضعیف بودن می کنم

لعنت به و اینهمه سنگینی ش

به اندازه تموم عالم دلم برای مامانم تنگ شده

فردا سر خاکش میرم